Thông báo V/v thu Bảo hiểm Y tế (BHYT) và Bảo hiểm thân thể (BHTT) cho học sinh, sinh viên năm 2021 đối với học sinh Khóa 13, Khoá 14 và Sinh viên Khoá 01.

Ngày đăng: 06-10-2020

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF