THÔNG BÁO V/V QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN (CƠ HỮU + THỈNH GIẢNG), HỌC VIÊN, HỌC SINH VÀ SINH VIÊN CÁC LỚP HỌC

Ngày đăng: 19-02-2021

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Link khai báo Y tế: https://forms.gle/vA1WvbdTDZeWrBb68