Thông báo số 36.2020 Về việc Học sinh Khóa 12 đăng ký học Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đáp ứng chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp

Ngày đăng: 13-04-2020

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

ALS.TB-so-36.2020-vv-hoc-sinh-khoa-12-dang-ky-hoc-chung-chi-ung-dung-CNTT-co-ban-dap-ung-chuan-dau-ra-de-xet-tot-nghiep