Thời khóa biểu các lớp từ ngày 14.01.2019 đến ngày 20.01 2019

Ngày đăng: 12-01-2019

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường trung cấp Âu lạc Huế Thông báo Thời khóa biểu các lớp từ ngày 14.01.2019 đến ngày 20.01.2019 cụ thể như sau: