Thời khóa biểu các lớp từ ngày 08/04/2019 đến ngày 14/04/2019

Ngày đăng: 08-04-2019

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường trung cấp Âu lạc huế Thông báo Thời khóa biểu các lớp từ ngày 08/04/2019 đến ngày 14/04/2019 cụ thể như sau: