Thi online ngày 31.07.2022

Ngày đăng: 30-07-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: GIẢI PHẨU SINH LÝ (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CDS-A3

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: VI SINH KÝ SINH (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CDS-A3, K1-CDS-A4, K1-CDS-A5, K1-CDS-A6

• Thời gian bắt đầu: 19h15

• Thời gian kết thúc: 20h15

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài