Thi online ngày 30.05.2022

Ngày đăng: 30-05-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: DƯỢC LÂM SÀNG (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K1-CDS-A4

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài