Thi online ngày 29.05.2022

Ngày đăng: 28-05-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: QUẢN LÝ TỒN TRỮ THUỐC (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CDS-A2

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯỢC (90 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CDS-A2

• Thời gian bắt đầu: 19h30

• Thời gian kết thúc: 21h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài