Thi online ngày 29.04.2022

Ngày đăng: 26-04-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT LẠNH (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-ĐL-A3, K14-ĐL-A2

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG (90 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CDS-A3, K1-CDS-A4

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: KINH TẾ DƯỢC (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CDS-A3, K1-CDS-A4

• Thời gian bắt đầu: 19h45

• Thời gian kết thúc: 20h45

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài