Thi online ngày 29.04.2020

Ngày đăng: 28-04-2020

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: KÝ SINH TRÙNG (Vấn đáp)

• Lớp: K13-TY-A

• Thời gian bắt đầu: 14h00


• Môn thi: ĐIỆN KỸ THUẬT (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K12-ĐDD-B1

• Thời gian bắt đầu: 19h00

• Thời gian kết thúc: 20h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài