Thi online ngày 28.05.2022

Ngày đăng: 28-05-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: BỆNH CHÓ MÈO (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CTY-A2, K1-C9TY-A1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: VỆ SINH THÚ Y (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CTY-A1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài