Thi online ngày 28.04.2022

Ngày đăng: 26-04-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: TIẾNG NHẬT ĐỌC – VIẾT 1 (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K14-TN-A1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: TIẾNG NHẬT ĐỌC – VIẾT 2 (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K12-TN-A1, K13-TN-A2

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: TIẾNG NHẬT NGỮ PHÁP 2 (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K13-TN-A2

• Thời gian bắt đầu: 19h30

• Thời gian kết thúc: 20h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài