Thi online ngày 28.04.2020

Ngày đăng: 27-04-2020

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: KÝ SINH TRÙNG (Vấn đáp)

• Lớp: K12-TY-A1

• Nhóm 3: 14h00

• Nhóm 4: 15h30


• Môn thi: TẠO HÌNH (90 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-MN-B1

• Thời gian bắt đầu: 19h00

• Thời gian kết thúc: 20h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi


• Môn thi: DƯỢC LÂM SÀNG (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K12-DS-B13

• Thời gian bắt đầu: 19h00

• Thời gian kết thúc: 20h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi


• Môn thi: PHÁP CHẾ DƯỢC (90 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-DS-B14

• Thời gian bắt đầu: 19h00

• Thời gian kết thúc: 20h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi