Thi online ngày 27.05.2022

Ngày đăng: 25-05-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: GIẢI PHẨU SINH LÝ (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CĐI-A1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: GIẢI PHẨU SINH LÝ (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CĐI-A2

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K1-CĐI-A1

• Thời gian bắt đầu: 19h30

• Thời gian kết thúc: 20h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài