Thi online ngày 27.04.2022

Ngày đăng: 25-04-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

» LINK LÀM BÀI THI THỬ «


• Môn thi: DƯỢC LIỆU 2 (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K14-DS-A2

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: TIẾNG NHẬT NGHE – NÓI 1 (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K14-TN-A1, K13-TN-A2

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: TIẾNG NHẬT NGHE – NÓI 2 (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K12-TN-A1, K13-TN-A2

• Thời gian bắt đầu: 19h30

• Thời gian kết thúc: 20h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài