Thi online ngày 27.04.2020

Ngày đăng: 26-04-2020

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: TIẾNG NHẬT TỔNG HỢP CƠ BẢN VÀ GIAO TIẾP CƠ BẢN (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K13-TN-A

• Thời gian bắt đầu: 14h00

• Thời gian kết thúc: 15h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: TỔNG QUAN DU LỊCH (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-TA-A, K13-CBMA-A

• Thời gian bắt đầu: 14h00

• Thời gian kết thúc: 15h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: BẢO HỘ LAO ĐỘNG (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-ĐDD-A, K13-ĐL-A

• Thời gian bắt đầu: 14h00

• Thời gian kết thúc: 15h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K12-DS-A, K13-DS-A

• Thời gian bắt đầu: 14h00

• Thời gian kết thúc: 15h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-THUD-A, K13-VMT-A

• Thời gian bắt đầu: 14h00

• Thời gian kết thúc: 15h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: SỨC KHỎE TRẺ EM (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K12-YS-A, K12-YS-B1, K12-ĐI-A, K13-ĐI-A

• Thời gian bắt đầu: 14h00

• Thời gian kết thúc: 15h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: KÝ SINH TRÙNG (Vấn đáp)

• Lớp: K12-TY-A

• Nhóm 1: 14h00

• Nhóm 2: 15h30


• Môn thi: TIẾNG NHẬT NHẬP MÔN (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K12-TN-A1, K13-TN-A2, K13-TN-A3

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: MARKETING (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K13-KT-B1

• Thời gian bắt đầu: 19h30

• Thời gian kết thúc: 20h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài