Thi online ngày 26.05.2020

Ngày đăng: 20-05-2020

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: BÀO CHẾ 2 (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K12-DS-B11

• Thời gian bắt đầu: 19h00

• Thời gian kết thúc: 20h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi


• Môn thi: HÓA PHÂN TÍCH (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K12-DS-B11

• Thời gian bắt đầu: 19h00

• Thời gian kết thúc: 20h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi


• Môn thi: HÓA DƯỢC 2 (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K12-DS-B11

• Thời gian bắt đầu: 19h00

• Thời gian kết thúc: 20h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi