Thi online ngày 26.04.2020

Ngày đăng: 24-04-2020

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: NGOẠI NGỮ (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K12-TN-A1, K13-TN-A2

• Thời gian bắt đầu: 14h00

• Thời gian kết thúc: 15h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: ĐẠI CƯƠNG CNTT&TT (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K13-CBMA-A2, K13-CBMA-A3, K13-THUD-A2

• Thời gian bắt đầu: 14h00

• Thời gian kết thúc: 15h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN ĐIỆN (60 phút – Tự luận/Trắc nghiệm)

• Lớp: K13-ĐL-A2

• Thời gian bắt đầu: 14h00

• Thời gian kết thúc: 15h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: HÓA PHÂN TÍCH (60 phút – Tự luận/Trắc nghiệm)

• Lớp: K12-DS-A2, K12-DS-A3, K12-DS-A4

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: BÀO CHẾ (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K12-DS-A2, K12-DS-A3

• Thời gian bắt đầu: 19h30

• Thời gian kết thúc: 20h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài