Thi online ngày 25.09.2021

Ngày đăng: 25-09-2021

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Đến giờ thi, thí sinh tải lại trang để xuất hiện link làm bài thi


• Môn thi: Y HỌC CỔ TRUYỀN (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CĐI-A2, K13-YS-B1, K13-YS-A1, K14-YS-A1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi


• Môn thi: CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH TRUYỀN NHIỄM (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CĐI-A1, K1-CĐI-A2

• Thời gian bắt đầu: 19h10

• Thời gian kết thúc: 20h10

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi