Thi online ngày 25.04.2020

Ngày đăng: 17-04-2020

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: TỔNG QUAN DU LỊCH (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K12-CBMA-A2, K13-CBMA-A2

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: TÂM LÝ DU KHÁCH VÀ NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K12-TA-A1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài