Thi online ngày 24.12.2021

Ngày đăng: 24-12-2021

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH NGOẠI KHOA (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-ĐI-B1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi