Thi online ngày 24.04.2020

Ngày đăng: 17-04-2020

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: KHÁM PHÁ KHOA HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH (90 phút – Tự luận)

• Lớp: K12-MN-A, K13-MN-A

• Thời gian bắt đầu: 14h00

• Thời gian kết thúc: 15h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi