Thi online ngày 24.01.2022

Ngày đăng: 24-01-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: Y TẾ CỘNG ĐỒNG (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-YS-B1, K14-YS-A1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN VÀ KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-YS-B1, K14-YS-A1

• Thời gian bắt đầu: 19h15

• Thời gian kết thúc: 20h15

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: SỨC KHỎE TRẺ EM (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-YS-B1

• Thời gian bắt đầu: 20h30

• Thời gian kết thúc: 21h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: SỨC KHỎE TRẺ EM (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K14-YS-A2

• Thời gian bắt đầu: 20h30

• Thời gian kết thúc: 21h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài