Thi online ngày 23.04.2020

Ngày đăng: 16-04-2020

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: BỆNH TRUYỀN NHIỄM XÃ HỘI (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K12-YS-A

• Thời gian bắt đầu: 14h00

• Thời gian kết thúc: 15h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi


• Môn thi: NGHỀ NGHIỆP VÀ ĐĐ ĐIỀU DƯỠNG – TLGDSK (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K12-ĐI-A

• Thời gian bắt đầu: 14h00

• Thời gian kết thúc: 15h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi


• Môn thi: SẢN KHOA VÀ THỤ TINH NHÂN TẠO (120 phút – Tự luận)

• Lớp: K12-TY-A

• Thời gian bắt đầu: 14h00

• Thời gian kết thúc: 16h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi


• Môn thi: DƯỢC LIỆU 2 (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K12-DS-A

• Thời gian bắt đầu: 14h00

• Thời gian kết thúc: 15h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi