Thi online ngày 23.01.2022

Ngày đăng: 23-01-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: KỸ NĂNG GIAO TIẾP (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K14-YS-A2

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: GIÁO DỤC THỂ CHẤT (20 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K13-MN-B2, K13-MN-B3

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 18h20

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K12, K13

• Thời gian bắt đầu: 19h00

• Thời gian kết thúc: 20h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài