Thi online ngày 22.12.2021

Ngày đăng: 22-12-2021

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: ĐIỀU DƯỠNG VÀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CĐI-A1, K1-CĐI-A2

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài