Thi online ngày 22.09.2021

Ngày đăng: 22-09-2021

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Đến giờ thi, thí sinh tải lại trang để xuất hiện link làm bài thi


• Môn thi: QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯỢC (90 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CDS-A1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi


• Môn thi: SỨC KHỎE, NÂNG CAO SỨC KHỎE VÀ HÀNH VI CON NGƯỜI (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CĐI-A1, K1-CĐI-A2

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi


• Môn thi: CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH CẤP CỨU VÀ CHĂM SÓC TÍCH CỰC (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CĐI-A1, K1-CĐI-A2

• Thời gian bắt đầu: 19h10

• Thời gian kết thúc: 20h10

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi


• Môn thi: QUẢN LÝ TỒN TRỮ THUỐC (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CDS-A1

• Thời gian bắt đầu: 19h40

• Thời gian kết thúc: 20h40

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi