Thi online ngày 22.04.2020

Ngày đăng: 16-04-2020

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH CBMA 2 (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K12-CBMA-A

• Thời gian bắt đầu: 14h00

• Thời gian kết thúc: 15h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: TIẾNG ANH GIAO TIẾP 1 (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K13-CBMA-A, K13-DS-A, K13-ĐI-A, K13-TY-A, K13-MN-A, K13-TA-A, K13-TN-A, K13-ĐL-A, K13-ĐDD-A, K13-THUD-A,  K13-VMT-A

• Thời gian bắt đầu: 19h00

• Thời gian kết thúc: 20h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài