Thi online ngày 21.09.2021

Ngày đăng: 21-09-2021

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Đến giờ thi, thí sinh tải lại trang để xuất hiện link làm bài thi


• Môn thi: BÀO CHẾ 2 (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CDS-A1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi


• Môn thi: KIỂM NGHIỆM (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K1-CDS-A2

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi


• Môn thi: KINH TẾ DƯỢC (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CDS-A1

• Thời gian bắt đầu: 19h10

• Thời gian kết thúc: 20h10

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi