Thi online ngày 21.01.2022

Ngày đăng: 21-01-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: ĐỒ CHƠI VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-MN-B1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-THUD-A1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: PHÒNG BỆNH VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN (90 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-MN-A1, K13-MN-B3, K14-MN-A1

• Thời gian bắt đầu: 19h30

• Thời gian kết thúc: 21h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài