Thi online ngày 21.01.2021

Ngày đăng: 21-01-2021

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: SINH LÝ ĐỘNG VẬT (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CTY-A1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: NGOẠI KHOA THÚ Y (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CTY-A1

• Thời gian bắt đầu: 19h10

• Thời gian kết thúc: 20h10

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài