Thi online ngày 20.09.2021

Ngày đăng: 19-09-2021

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: VI SINH VẬT THÚ Y (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CTY-A1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH (75 phút – Tự luận + Trắc nghiệm)

• Lớp: K1-CDS-A1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h15

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: DƯỢC LÝ 2 (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K1-CDS-A2

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: DƯỢC LÂM SÀNG (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K1-CDS-A2

• Thời gian bắt đầu: 19h10

• Thời gian kết thúc: 20h10

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: DƯỢC LIỆU (60 phút – Tự luận + Trắc nghiệm)

• Lớp: K1-CDS-A1

• Thời gian bắt đầu: 19h30

• Thời gian kết thúc: 20h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài