Thi online ngày 20.03.2023

Ngày đăng: 15-03-2023

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: PHẨU THUẬT NGOẠI KHOA (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CTY-A1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: SINH LÝ BỆNH (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CTY-A1

• Thời gian bắt đầu: 19h10

• Thời gian kết thúc: 20h10

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài