Thi online ngày 20.01.2022

Ngày đăng: 20-01-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: KHÁM PHÁ KHOA HỌC VỀ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K14-MN-A1, K13-MN-B3 (THPT)

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: PHƯƠNG PHÁP KHÁM PHÁ KHOA HỌC VỀ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-MN-B3 (Trung cấp trở lên)

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: LUẬT XA GẦN (45 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-VMT-A1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 18h45

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: HÌNH HỌA (45 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-VMT-A1

• Thời gian bắt đầu: 19h15

• Thời gian kết thúc: 20h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài