Thi online ngày 19.09.2021

Ngày đăng: 14-09-2021

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG (90 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-MN-A1, K14-MN-A1, K13-MN-B1, K13-MN-B2, K13-MN-B3

• Thời gian bắt đầu: 08h00

• Thời gian kết thúc: 09h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi


• Môn thi: GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG (90 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-MN-A1, K14-MN-A1, K13-MN-B1, K13-MN-B2, K13-MN-B3

• Thời gian bắt đầu: 14h00

• Thời gian kết thúc: 15h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi