Thi online ngày 19.01.2022

Ngày đăng: 19-01-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: TẠO HÌNH (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-MN-B3

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: KỸ NĂNG GIAO TIẾP (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-YS-B1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: TẠO HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-MN-B2, K13-MN-B3 (THPT)

• Thời gian bắt đầu: 19h30

• Thời gian kết thúc: 20h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: TRIỆU CHỨNG HỌC (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-YS-B1, K14-YS-A1

• Thời gian bắt đầu: 19h30

• Thời gian kết thúc: 20h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài