Thi online ngày 18.09.2022

Ngày đăng: 14-09-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: TÂM LÝ DU KHÁCH (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-CBMA-A2, K13-CBMA-A4, K14-CBMA-B1, K14-CBMA-A2, K15-CBMA-A1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: LUẬT THÚ Y (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CTY-A1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K13-CBMA-A4, K14-CBMA-B1

• Thời gian bắt đầu: 19h15

• Thời gian kết thúc: 20h15

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài