Thi online ngày 18.01.2022

Ngày đăng: 17-01-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

» LINK THI THỬ «


• Môn thi: GIÁO DỤC HỌC MẦM NON (120 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-MN-B2

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 20h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi


• Môn thi: SỨC KHỎE SINH SẢN (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-YS-B1, K14-YS-A1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi


• Môn thi: CHÍNH TRỊ (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-YS-B1, K14-YS-A1

• Thời gian bắt đầu: 19h30

• Thời gian kết thúc: 20h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi


• Môn thi: PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-MN-B2, K13-MN-B3

• Thời gian bắt đầu: 20h30

• Thời gian kết thúc: 21h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi