Thi online ngày 16.10.2022

Ngày đăng: 13-10-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: TỔNG QUAN DU LỊCH (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K14-CBMA-A1, K1-CCBMA-A1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: GIẢI PHẨU SINH LÝ (90 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CDS-A1, K1-CDS-A2

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: DƯỢC LÝ 1 (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K1-CDS-A5, K1-CDS-A6

• Thời gian bắt đầu: 19h00

• Thời gian kết thúc: 20h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: TÂM LÝ HỌC MẦM NON (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-MN-B3

• Thời gian bắt đầu: 19h00

• Thời gian kết thúc: 20h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài