Thi online ngày 16.01.2022

Ngày đăng: 15-01-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: CHÍNH TRỊ (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K12, K13, K14

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: PHÁP LUẬT (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13, K14

• Thời gian bắt đầu: 19h30

• Thời gian kết thúc: 20h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


» LINK THI THỬ «