Thi online ngày 15.05.2020

Ngày đăng: 11-05-2020

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: NGOẠI NGỮ CƠ BẢN (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K1-CĐI-A1

• Thời gian bắt đầu: 19h00

• Thời gian kết thúc: 20h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: TÂM LÝ – Y ĐỨC (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CĐI-A1

• Thời gian bắt đầu: 20h10

• Thời gian kết thúc: 21h10

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài