Thi online ngày 15.03.2022

Ngày đăng: 15-03-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: PHÁP LUẬT (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13, K14, K15, K1 Cao đẳng

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài