Thi online ngày 14.03.2022

Ngày đăng: 14-03-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH CBMA 1 (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K13-CBMA-A2

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: TỔNG QUAN DU LỊCH (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-CBMA-A4, K14-CBMA-B1, K14-TA-A1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài