Thi online ngày 14.01.2022

Ngày đăng: 14-01-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K13-DS-B15

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: HÓA DƯỢC – DƯỢC LÝ 2 (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K13-DS-B15

• Thời gian bắt đầu: 19h30

• Thời gian kết thúc: 20h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài