Thi online ngày 13.09.2021

Ngày đăng: 12-09-2021

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP CÔNG SỞ (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K13-TN-A1, K14-TN-A1

• Thời gian bắt đầu: 14h00

• Thời gian kết thúc: 15h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: CHĂN NUÔI CƠ BẢN (90 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-TY-A1

• Thời gian bắt đầu: 14h00

• Thời gian kết thúc: 15h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-ĐL-A1, K14-ĐL-A1

• Thời gian bắt đầu: 14h00

• Thời gian kết thúc: 15h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: QUẢN TRỊ CSDL SQL SERVER (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K13-THUD-A1

• Thời gian bắt đầu: 14h00

• Thời gian kết thúc: 15h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: HÀNH VI KHÁCH HÀNG DU LỊCH (75 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-TA-A1, K14-TA-A1

• Thời gian bắt đầu: 14h00

• Thời gian kết thúc: 15h15

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K13-CBMA-A1, K14-CBMA-A1

• Thời gian bắt đầu: 14h00

• Thời gian kết thúc: 15h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN VÀ KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-YS-A1

• Thời gian bắt đầu: 14h00

• Thời gian kết thúc: 15h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-ĐI-A1

• Thời gian bắt đầu: 14h00

• Thời gian kết thúc: 15h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: VIẾT ĐỌC TÊN THUỐC (60 phút – Tự luận + Trắc nghiệm)

• Lớp: K13-DS-A1, K14-DS-A1

• Thời gian bắt đầu: 14h00

• Thời gian kết thúc: 15h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: LẮP ĐẶT VẬN HÀNH THIẾT BỊ LẠNH (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-ĐL-A1, K14-ĐL-A1

• Thời gian bắt đầu: 15h05

• Thời gian kết thúc: 16h05

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: TÂM LÝ DU KHÁCH VÀ NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP (75 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-VMT-A1, K14-TA-A1, K14-CBMA-A1, K1-C9CBMA-A1, K1-CCBMA-A1

• Thời gian bắt đầu: 15h20

• Thời gian kết thúc: 16h35

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: THỨC ĂN DINH DƯỠNG VÀ GIA SÚC (90 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-TY-A1

• Thời gian bắt đầu: 15h30

• Thời gian kết thúc: 17h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 2 (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-ĐI-A1

• Thời gian bắt đầu: 16h10

• Thời gian kết thúc: 17h10

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 1 (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-ĐI-A1, K13-ĐI-B1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài