Thi online ngày 12.03.2022

Ngày đăng: 12-03-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: TIẾNG ANH GIAO TIẾP (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K13-CBMA-A3, K13-THUD-A2

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH CBMA 2 (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K14-CBMA-B1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K13-CBMA-A3

• Thời gian bắt đầu: 19h30

• Thời gian kết thúc: 20h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: THƯƠNG PHẨM HÀNH THỰC PHẨM (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K14-CBMA-B1

• Thời gian bắt đầu: 19h30

• Thời gian kết thúc: 20h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài