Thi online ngày 10.03.2022

Ngày đăng: 10-03-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: GIẢI PHẨU VẬT NUÔI (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CTY-A1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: LẮP ĐẶT VẬN HÀNH THIẾT BỊ LẠNH (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K14-ĐL-A2

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN ĐIỆN (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K14-ĐL-A1, K14-ĐL-A2

• Thời gian bắt đầu: 19h30

• Thời gian kết thúc: 20h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài