Thi online ngày 10.01.2022

Ngày đăng: 10-01-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: VIẾT ĐỌC TÊN THUỐC (60 phút – Trắc nghiệm + Tự luận)

• Lớp: K14-DS-A2

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


» BÀI THI THỬ «