Thi online ngày 08.03.2022

Ngày đăng: 08-03-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: CHĂN NUÔI CƠ BẢN (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CTY-A1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: BỆNH SẢN KHOA VÀ THỤ TINH NHÂN TẠO (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CTY-A1

• Thời gian bắt đầu: 19h30

• Thời gian kết thúc: 20h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài