Thi online ngày 08.01.2022

Ngày đăng: 08-01-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: HÓA DƯỢC (60 phút – Trắc nghiệm + Tự luận)

• Lớp: K1-CDS-A3

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: DƯỢC LÝ 1 (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K1-CDS-A3

• Thời gian bắt đầu: 19h30

• Thời gian kết thúc: 20h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài